Leif Euréns Fantasyordlista

Diseases Sjukdomar
Illnesses Sjukdomar

abscess böld, bulnad, abscess
anemia blodbrist, järnbrist, anemi
anesthetic okänslighet
bites bett
bladder and urinary infection urinvägsinfektion
bladder infection urinblåsinfektion
bone fracture fraktur, benbrott
brain disorder hjärnsjukdom
bruises skråmor
chill förkylning
cold förkylning
convulsions konvulsioner
coughing, coughs hosta
cramp kramp
cuts and wounds skärsår och skador
debility kraftlöshet
diabetes diabetes, sockersjuka
diarrhaea diarré
dizziness yrsel
dropsy vattusot
dysentery dysenteri
ear and toothaches öron- och tand-värk
elephantiasis elefantiasis
eveil eye onda ögat
external parasites hudparasiter
eye diseases ögonsjukdomar
eye infection ögoninfektion
fever feber
fungus svampangrepp
gangrene kallbrand
gastrointestinal disorders matsmältningsbesvär
general diseases allmäna sjukdomar
haemorrhaging blödningar
heartaches hjärtesorg
heartproblem hjärtproblem
hemorrhaging blödningar
hysteria hysteri
infection infektion
inflamation inflamation
jaundice gulsot
liver ailment leverbesvär
liver disease leversjukdom
lung infection lunginfection
lyvantrophy varulvism
lymph infection lymfinfektion
measles mässling
melancholia melankoli
minor wounds mindre skador
mouth disease munsjukdom
mouth infection muninfektion
nausea sjösjuka
nervous condition nervös åkomma
nervous disorders nervösa besvär
nervous tension nervös spänning
neutritis nervinflamation
palsy slag, slaganfall; förlamning
paralysis förlamning
pneumonia lunginflamation
pulmonary disease lungsjukdom
rabies rabies
rashes hudutslag
respiratory ailments andningsbesvär
respiratory condition luftvägsåkommor
respiratory disease luftvägssjukdom
respiratory disorder luftvägssjukdom
respiratory infection luftrörsinfektion
scalds skållskador
scarlet fever scharlakansfeber
skin condition hudåkommor
skin disease hudsjukdom
skin disorder hudsjukdom
skin eruptions hudutslag
skin growths hudutväxter
skin leprosy spetälska, lepra
small pox smittkoppor
spleen mjältsjuka
sprain stukning, vrickning
sting styng, stick
swelling and inflamation svullnad och inflamation
tape worm bandmask, binnikemask
thyroid fever sköldkörtelfeber
toothache tandvärk
tuberculosis tuberkulos
typhoid tyfus
ulcer varhärd, varigt sår
urinary complaints urinvägsbesvär
urinary disease urinvägssjukdom
varicosities åderbrock
veneral disaeses könssjukdomar
vomiting kräkning
weakness svaghet
wounds and sores skador och sår

Drug effects Läkemedelseffekter
aids digestion hjälper matsmältningen
alkalizer selter
antacid minskar magsyraproduktionen
anti-hemorrhaging anti-blödning
anti-inflamation anti-inflamation
anti-opiat anti-opiat
anti-oxalic acid anti-oxalsyra
anti-spasmodic anti-spasmer
anti-thirst anti-törst
anti-venom motgift, serum
anti-vomiting anti-kräkmedel
anti-weakness anti-svaghet
antiseptic antiseptisk
aphrodisiac afrodisiaka
astringent sammandragande
blood fortfier blodstärkande
blood purifier blodrenande
blood tonic blodstärkande
brain and nervous stimulant hjärn- och nerv-stimulerande
calms nerves lugnar nerverna
cardiac stimulant hjärtstimulerande
cathartic avförande
circulation stimulant omloppsstimulerande
circulatory stimulant blodomloppsstimulerande
counterirritant irritationslindrande
demulscent uppmjukande, lindrande
detoxifier avgiftande
disinfectant desinficerande
diuretic urindrivande
emetic kräkmedel
emollient uppmjukande, lenande
evil spirit drives off onda andar fördriver
expectorant slemlösande
food substitute matersättning
germicide bakteriedödande
heart stimulant hjärtstimulerande
heart tonic hjärtstärkande
insect repellant insektsbortdrivande
jaundice curative gulsotsbotande
kidney treatment njurbehandling
laxative laxerande
lycanthropy cure botemedel mot varulvism
muscle sedative stillar muskelsmärtor
muscle toner ger spänst åt muskler
muscle tonic muskelstärkande
narcotic narkotisk
nerv sedative nervlugnande
nerv tonic nervstärkande
nutrient recuperative närande vid tillfrisknandet
organ stimulant organstimulerande
organ tonic organstärkande
organic cleanser organrenende
painkiller smärtstillande
painreliever smärtlindrande
parasite killer parasitdödare
poison gift
poison antidote motgift
poultice grötomslag
preservative konserverande, bevarande, skyddande
preventative förebyggande
purgative laxerande, avförande
respiratory aid andningshjälp
sedative lugnande, smärtstillande
stimulant stimulerande
stimulate organs stimulerar organ
tissue builder and strengthener vävnadsbyggande och stärkande
tissue hardening vävnadshärdande
tissue repair vävnadsreparerande
tonic stärkande
treatment behandling
vampire ward vampyrskydd
vermifuge maskdrivande
weight control viktkontroll
werewolfs drives off varulvar fördriver
wormer avmaskningsmedel
wound healing helande av skador

Body-parts and -funtions Kropps-delar och -funktioner
arteries artärer
blood blod
brain hjärna
cardia hjärta
cardiovascular kranskärl hjärtats
circulation blodomlopp
connective tissue bindvävnad
digestion matsmältning
eye öga
generative organs fortplantningsorgan, könsorgan
hair hår
health hälsa
hearing hörsel
heart hjärta
intestine inälvor, tarmkanalen
joint led
kidney njure
lung lunga
mucous membrane slemhinna
muscle muskel
nerv nerv
nose näsa
reflexes reflexer
respiration andning
renal hörande till njurarna
stomach mage
strength styrka
system balance kroppsbalans
throat strupe, svalg
thyroid sköldkörtel
tissue kroppsvävnad
virility virilitet
vision syn

Copyright © 1998 Leif Eurén

Creative Commons License Fantasyordlista av Leif Eurén får användas enligt
 Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 2.5 Sverige License.