Leif Euréns Fantasyordlista

Race Ras
dwarf dvärg
elf alv
gnome vätte
half-elf halv-alv
halfling hob, hobbit, halvlängdsman
half-orc halvorch
human människa

Character Classes Figur-klasser
cleric krigarpräst
druid druid
fighter stridsman
paladin paladin
ranger utbygdsjägare
magic user magiker
illusionist illusionist
thief tjuv
assassin lönnmördare
monk munk
bard bard

Cleric Krigarpräst
acolyte lekbroder
adept adept
priest präst
curate kurator adjunkt
perfect pärfekt
caonon kanik
lama lama
patriarch patriark
high priest överstepräst

Druid Druid
aspirant aspirant
ovate ovulus
initiale initiat
druid druid
archdruid ärkedruid
the Great Druid den Stora Druiden

Fighter Stridsman
veteran veteran
warrior krigare
swordsman svärdsman
hero hjälte
swashbuckler skrodör, bråkstake
myrmidion hantlangare
champion förkämpe
superhero superhjälte
Lord Herreman

Paladin Paladin
gallant eskortör
keeper förvarare
protector beskyddare
defender försvarare
warder värndeman
guardian väktare
chevalier kavaljer
justiciar rättskipare
paladin paladin

Ranger Utbygsjägare
runner löpare
strider stegare
scout spejare
courser vägbrytare
tracker spårare
guide vägvisare
pathfinder stigfinnare
ranger utbygdsjägare

Magic User Magiker
prestidigitator av fingerfärdig
evoker frammanare
conjuere besvärjare
theurgist theurgist
thaumaturgist thaumaturg
magician magiker
enchanter förtrollare
warlock häxmästare
sorcerer trollkarl
necromancer svartkonstnär
wizard mästartrollkarl

Illusionist Illusionist
prestidigitator av fingerfärdig
minor trickster "mindre trickmakare"
trickster trickmakare
major trickster "större trickmakare"
cabalist kabbalist
visionist "visionist"
phantasmist "fantasmist"
apparitionist "uppenbarare"
spellbinder trollbindare
illusionist illusionist

Thief Tjuv
rouge landstrykare
rogue landstrykare
footpad stråtrövare
cutpurse "börsknyckare"
robber rånare
burglar inbrottstjuv
filcher snattare
sharper "bedragare"
magsman "tjallare"
thief tjuv
master thief mästertjuv

Assassin Lönnmördare
bravo bravo
rutterkin "skuggare"
waghalter "strypare"
murderer mördare
thug våldsman
killer dödare
cutthroat "halsavskärare"
executioner avrättare
expert assassin expert-lönnmördare
senior assassin senior-lönnmördare
chief assassin överlönnmördare
prime assassin första klass lönnmördare
guildmaster assassin mästar-lönnmördare
Grandfather assassin "Lönnmördar-farfar"

Monk Munk
novice novis
initiate initiat
brother broder
disciple discipel
immaculate fläckfri
master mästare
superior master övermästare
Master of Dragons Drakmästare
Master of the North Wind Nordanvindens Mästare
Master of the West Wind Västanvindens Mästare
Master of the South Wind Sunnanvindens Mästare
Master of the East Wind Östanvindens Mästare
Master of Winter Vinter-mästare
Master of Autumn Höst-mästare
Master of Summer Sommar-mästare
Master of Spring Vår-mästare
Grand Master of Flowers Blommornas Stor-mästare

Bard Bard
rhymer rimmare
lyrist lyriker, lyrspelare
sonnateer sonettör, sonettdiktare
skald skald
racaraide racaraid
joungleur jonglör
troubadour trubadur
minstrel menestrel
muse musaios
lorist lorist
bard bard
master bard mästarbard

Feudal Ranks Feodala ranger
Knight Riddare
Landed Knight Besutten Riddare
Bannerette Friherre
Baron Baron

Nobles Adliga
Earl Jarl
Count Greve
Marquis Markis
Duke Hertig

Mercenary Legosoldater
Captain Kapten
Sergeant Sergerat
Man-at-Arms Knekt
Crossbowman Armborstskytt

Yeoman Militia Bondemilisen
Petit Sergeant underofficer
Sergeant-at-Arms beväpnad officer

Kights Riddare
Squire-in-training Junker
Squire-at-Arms Väpnare
Knight-Errant vandrande Riddare
Knight Bachelor Riddare (dubbad, ej med i någon orden)
Baronette Baronet

Clergy Prästerskapet
Novice Novis
Reader "Läsare"
Deacon Diakon
Postulant Aspirant
Priest Präst
Curate Kurate Komminister, Kykoadjunkt
Chaplain Kaplan
Rector Rektor
Rural Dean Kontraktsprost, Prost
Canon of a Cathedral Kanik, Kanonikus, Domkyrkoprost
Archdeacon Ärkediakon
Bishop Biskop
Arch Bishop Ärkebiskop
Primate of the Realm Primas, Riksprimas
Cardinal Kardinal
Pope Påve

Monks Munkar
Lay Brother Lekmannabroder, Tjänande Broder
Brother Broder
Cellarer Munskänk
Precentor Kantor
Sacristian Klockare
Almorer "Allmoseutdelare"
Cicator
Prior Prior
Abbot Abbot

Fighting Monks Stridande munkar
Knight Of The Order Ordensriddare
Knight Commander (Of The House) (Husets) Ridderliga Kommendör
House Master Hus-Mästare
Provincial Commander Provins-Kommendör
Marshal Of The Order Ordensmarskalk
Senechal Of The Order Ordens-Seneskalk
Grand Master Stormästare

Copyright © 1998 Leif Eurén

Creative Commons License Fantasyordlista av Leif Eurén får användas enligt
 Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 2.5 Sverige License.